Udeľujem  týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, osobnom dotazníku a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore v spoločnosti THERAMEDIK s. r. o. podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR") a podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

 

Ako dotknutá osoba týmto prevádzkovateľovi – spoločnosti THERAMEDIK s. r. o., so sídlom Astrová 2/A, 821 02 Bratislava, IČO: 45 978 395, udeľujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval, spravoval a uchovával moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu. Súhlas udeľujem na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie za účelom sprostredkovania zamestnania. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že mnouposkytnuté údaje sú pravdivé, správne a úplné. Beriem na vedomie, že príjemcami poskytnutých údajov sú obchodní partneri spoločnosti THERAMEDIK s. r. o., ktorí prejavili záujem zamestnať uchádzača o zamestnanie. Súhlas udeľujem na dobu 3 rokov, po uplynutí tejto doby budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Ako dotknutá osoba – uchádzač o zamestnanie mám právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, ako aj právo namietať spracúvanie mojich osobných údajov,  právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu a ďalšie práva v zmysle GDPR; kontaktná e-mailová adresa na účel výkonu a uplatnenia uvedených práv je: lucia.majkova@theramedik.sk. S týmito informáciami som bol informovaný a v plnom rozsahu s nimi súhlasím.

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie").

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Obchodné meno: THERAMEDIK s. r. o. 

Sídlo: Astrová 2/A, 821 02 Bratislava

IČO: 45 978 395

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 70056/B