THERAMEDIK s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

na uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, medzi predávajúcim, ktorým je

THERAMEDIK s.r.o.

IČO: 45 978 395

Sídlo: Astrova č. 2/A, 821 01 Bratislava,

Adresa na doručovanie: Karadžičova 16, Bratislava, Kamenná predajňa

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70056/B

Účet : Tatrabanka

SK 51 1100 000000 292 387 55 33

Číslo telef.: 0905 345 584

Mail: lucia.majkova@theramedik.sk

majkova@zepter.sk

 

 

(ďalej len „predávajúci“ alebo „THERAMEDIK s.r.o.“)

na strane jednej

kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom (ďalej v texte len „spotrebiteľ“), ktoré budú uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného portálu www.theramedik.sk (ďalej len „elektronický obchodný portál“).

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim: THERAMEDIK s.r.o., IČO: 45 978 395, so sídlom Astrova č. 2/A, 821 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70056/B.

 2. Spotrebiteľom je kupujúcí, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti. ( ďakej v texte len „kupujúci spotrebiteľ“)

 3. Predávajúci je spoločnosť THERAMEDIK s.r.o., IČO: 45 978 395, so sídlom Astrova č. 2/A, 821 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70056/B.

 4. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy, ktorými sú predávajúci a kupujúci spotrebiteľ sa riadia ustanoveniami Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ )§ 52 a nasl., § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 5. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy, ktorými sú predávajúci a kupujúci podnikateľ sa riadia ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 6. Tovar: švajčiarska kozmetika, spotrebný tovar v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

 1. Objednávka


 

 1. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci identifikačné údaje kupujúceho spotrebiteľa, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 2. Elektronická objednávka nadobúda platnosti vyplnením všetkých registračného formulára s uvedením požadovaných identifikačných údajov.

 3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu.

 4. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na elektronický obchodný portál.

 5. Kúpna zmluva je platne uzatvorená odoslaním objednávky tovaru kupujúcim spotrebiteľom predávajúcemu a prijatím objednávky predávajúcim od kupujúceho spotrebiteľa. Kúpna zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

 6. Kupujúci je pred objednaním tovaru informovaný o podstatných vlastnostiach tovaru a cene tovaru.

 7. Kupujúci potvrdením objednávky tovaru zároveň vyjadruje vedomosť o svojom záväzku prevziať objednaný tovar a uhradiť kúpnu cenu tovaru.

 8. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku potvrdí kupujúcemu spotrebiteľovi emailom prijatie objednávky a uzatvorenie zmluvy. Ak kupujúci spotrebiteľ nezadá do objednávky kontaktný email, predávajúci potvrdí kupujúcemu spotrebiteľovi písomne prijatie objednávky a uzatvorenie zmluvy spolu s dodaným tovarom.

 9. Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom predávajúcemu. Kúpna zmluva je uzatvorená dohodou o množstve tovaru a cene tovaru. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Tovar je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní spolu s daňovým dokladom- faktúrou a záručným lisstom.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci spotrebiteľ po zaslaní objednávky predávajúcemu má právo dostúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je maximálne do 14 dní od prevzatia tovaru.

 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  

 4. Kupujúci spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho.

 5. Kupujúci môže uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy aj e-mailom na adresu : Karadžičova 16, Bratislava, 82108 alebo prostredníctvom formulára  Odstúpenie od zmluvy.

 6.  Ak kupujúci spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určeným formulárom na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie emailom. V prípade že kupujúci spotrebiteľ nezadá emailovú adresu predávajúci žašle kupujúcemu spotebiteľovi písomné potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy.

 7. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Každá zmluvná strana je povinná vrátiť druhej zmluvnej strane všetko, čo podľa zmluvy nadobudla.

 8. Kupujúci spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu, nepoužitý, nepoškodený a kompletný.

 9. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 10. Kupujúci spotrebiteľ je povinný tovar poslať predávajúcemu doporučenou listovou zásielkou, alebo v balíku, nie na dobierku. Spolu s tovarom je kupujúci spotrebiteľ povinný zaslať predávajúcemu doklad uhradení ceny tovaru, alebo jeho overenú kópiu.

 11. Ak kupujúci spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 12. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

 13. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby podľa odseku 12) VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 14. V prípade, že hodnota vráteného tovaru bude poškodením či opotrebením znížená, kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za spôsobenú škodu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a predávajúcemu vznikne nárok na náhradu škody.

 15. V prípade, že predávajúcemu je z objektívnych dôvod ( vypredanie tovaru, ukončenie výroby, výrazná zmena ceny dodávateľom tovaru) znemožnené objednaný tovar kupujúcemu spotrebiteľovi dodať a predávajúci sa po márnom úsilí nedohodne s kupujúcim spotrebiteľom na zmene druhu tovaru, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy. V prípade, že kupujúci spotrebiteľ už uhradil cenu tovaru, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu všetky od neho prijaté plnenia na uvedený bankový účet kupujúceho.


 

 1. Cena tovaru


 

 1. Ceny tovaru uvedené na webovom sídle : www.theramedik.sk

 2. Tovar je možné platiť len v mene Euro.

 3. Predávajúci môže podľa dodávateľských podmienok ceny tovaru meniť ( zvýšiť, znížiť). Predávajúci bude kupujúcemu účtovať na faktúre cenu tovaru, ktorú má tovar v čase podania objednávky kupujúcim.

Kupujúci má možnosť uhradiť cenu tovaru formou dobierky (na území SR) pri preberaní tovaru od dopravcu, alebo vopred formou prevodu na bankový účet predávajúceho : SK 51 1100 000000 292 387 55 33 a Cardpay.

 1. CardPay je platba prevodom na účet predávajúceho vedený v Tatra Banke a to pred samotným dodaním tovaru.

 2. Uvedené spôsoby platby je možné zvoliť počas vytvorenia objednávky.

 

 1. Poštovné a balné

 1. Predávajúci si účtuje poštovné a balné vo výške v sume uvedeného kuriéra GO 4 a Slovenskej pošty € s DPH

 1. Dodacie podmienky


 

 1. V kúpnej zmoluve sa predávajúci zaväzuje dodať objednaný druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v objednávke, na základe objednávky spotrebiteľa za cenu uvedenú na objednávke.

 2. Predávajúci na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spotrebiteľom je povinný dodať kupujúcemu tovar v lehote 10 dní.

 3. Ak je uvedené, že sa tovar sa práve nenachádza na sklade a je potrebné ho objednať, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v lehota do 30 dní.

 4. Predávajúci dodáva tovar prostredníctvom kuriérskej firmy GO 4 na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom obsahuje i daňový doklad- faktúru a záručný list.

 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na spotrebiteľa prevzatím od dopravcu po uhradení celej kúpnej ceny tovaru. Týmto momentom prechádza na spotrebiteľa aj riziko náhodnej skazy.

 6. Odovzdanie tovaru kupujúcemu podnikateľovi sa považuje, odovzdanie tovaru prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho podnikateľa a umožnenie kupujúcemu podnikateľovi uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

 7. Na kupujúceho podnikateľa prechádza vlastnícke právo k dodanému tovaru až uhradením celej kúpnej ceny tovaru (výhrada vlastníctva) .

 8. V prípade že kupujúci spotrebiteľ bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom spotrebiteľom a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si dopravca so spotrebiteľom vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok náhradu škody vo výške skutočných nákladov vynaložených na neúspešné doručenie zásielky objednaného tovaru.

 9. Tovar predávaný v AKCII, alebo vo VÝPREDAJI, je v ponuke do vyčerpania zásob, ak nie je časovo ohraničená doba predaja.


 10. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou.Za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený.

 11. V prípade poškodenia tovaru zavineného prepravnou službou je spotrebiteľovi opätovne dodaný objednaný tovar.

 12. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou iných nepredvídateľných prekážok či udalostí (vis major). Ak spotrebiteľ tovar už zaplatil, predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť spotrebiteľovi do 5 dní na účet z ktorého bola objednávka zaplatená, pokiaľ nepríde k inej dohode. 

 1. Záručné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vady ktoré má tovar v čase prevzatia kupujúcim spotrebiteľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare počas záručnej doby.

 2. Záručná doba je 24 mesiacov.

 3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia a uhradenia ceny tovaru kupujúcim spotrebiteľom.

 4. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri prevzatí, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 5.  prípade, že sa v záručnej dobe vyskytnú chyby na tovare, je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu.

 6. Reklamácia sa uplatňuje písomne u predajcu podľa podmienok uvedených v reklačnom poriadku.

 7. Záručná doba sa predlžuje o dobu od platného uplatnenia reklamácie kupujúcim u predávajúceho, do vybavenia reklamácie predajcom.

 8. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním.

 9. Reklamáciu je povinný predajca vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa platného uplatnenia reklamácie.

 10. V prípade, že predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, vada tovaru sa považuje za neodstrániteľnú.


 

 1. Reklamačný poriadok 

 1. Podľa tohto reklamačného poriadku je kupujúci spotrebiteľ oprávnený reklamovať vady tovaru zakúpeného u spoločnosti THERAMEDIK s.r.o., IČO: 45 978 395, so sídlom Astrova č. 2/A, 821 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70056/B prostredníctvom internetového predaja na webovom sídle www.theramedik.sk záručnej dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

 2. Reklamovať vady tovaru je možné v záručnej dobe u predávajúceho písomne emailom, formulárom, alebo osobne s uvedením konkrétnej vady tovaru.

 3. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára alebo emailu na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamačné konanie, ktorého predmetom je uplatnenie zodpovednosti predávajúceho z vád tovaru, ktorý je pevne zabudovaný a nedá sa objektívne doručiť predávajúcemu sa začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a vykonaním obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.


 4. Kupujúci spotrebiteľ je povinný preukázať nadobudnutie tovaru od predávajúceho predložením dokladov, ktorými sú: faktúra (predajný doklad), ktorá bola predávajúcim priložená v zásielke spolu s tovarom a doklad o zaplatení ceny tovaru, alebo ich úradne overenú kópiu.

 5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty vzniká kupujúcemu spotrebiteľovi právo od zmluvy odstúpiť, alebo na výmenu tovaru za nový tvar, podľa voľby spotrebiteľa.

 6. Reklamácia je odôvodnená v prípade zistenia zjavnej vady tovaru pri prevzatí kupujúcim. Zistením tekaj vady tovaru počas záručnej doby, ktorá nebola spôsobená bežným opotrebením.

 7. Predávajúci v prípade neodôvodnenej reklamácie, reklamáciu zamietne, a použitý tovar vráti kupujúcemu.

 8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu pri odstrániteľných vadách tovaru odstránením vady a zaslanie tovaru kupujúcemu v lehote do 30 dní.

 9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu pri neodstrániteľných vadách tovaru, pokiaľ vada nebráni užívaniu tovaru poskytnutím zľavy z ceny tovaru, pokiaľ vada bráni užívaniu tovaru, výmenou tovaru za bezvadný, alebo vrátením kúpnej ceny, podľa voľby spotrebiteľa.

 10. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, opakovanej odstrániteľnej vady tovaru, alebo viac krát opakovanou odstrániteľnou vadou tovaru, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 11. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

 12. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu, resp. spolu so zaslaným tovarom listom o vybavení reklamácie.

 13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 14. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť poškodený tovar za iný za obdobný za nový po vzájomnom odsúhlasení. 15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením originálneho dokladu o zaplatení a originál záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

 2. neoznámením zjavných vád, poškodení pri prevzatí tovaru,

 3. uplynutím záručnej doby produktu,

 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 1. V prípade výmeny tovaru za nový obdrží kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť nová záručná doba od prevzatia tovaru. 

 2. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale kupujúci tvrdí, že vada výrobku jestvuje a nebola odstránená, môže si uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 3. V prípade kúpy tovaru podnikateľom na ďalší predaj sa zodpovednosť za vady predávajúcim riadi podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.